Lite kort om Hinduism

Hinduism (Sanatana dharma):

Hinduism är en av världens älsta religioner och har ca 1,1 miljarder anhängare.

Hinduism är samlingsnamn och innefattar en hel rad olika sedvänjor, filosofiska- och religiösa föreställningar och uppfattningar. Hinduismen har ingen övergripande organisation, bara olika riktningar. Gemensamt för alla riktningar är kastväsendet, läran om själavandringen samt kons helighet. Hinduism är Indiens dominerande religion (ca 80% av befolkningen är Hinduer).

De mest kända olika riktningarna är:

Brahman (Ett högsta väsen eller en föreställning om en allomfattande princip)       Samsara och Karma (Läran om själens återfödelse i nya gestalter, beroende av individens gärningar i tidigare liv).

Hinduism grundar sig på Grahmanismen och vedaskrifterna, dit också upanishanderna hör; en skrift som sammanfattar de religisiösa föreställningarna.

Ett centralt tema är själavandringens kretslopp genom förintelse och på nyttfödelse samt växlingar emellan dem.

Hinduismen har flera Gudar. Det viktigaste av Gudarna är Brahma (skaparen), Shiva (förstörare och pånyttfödare), Vishnu (bevararen).

Shiva är motsatsernas Gud. Guden Vishnu upprätthåller världen osv...

Hinduismen har ingen helig skrift men har olika religiösa skrifter.

De viktigaste skrifterna eller texterna är de fyra Vedaskrifterna,ända från 1300 talet f. kr. 

Hinduismen har kastsystem som påverkar fortfarande samhället trotts att det avskaffades officiellt 1950 talet.

Enligt Indisk lag är diskriminering på grund av kasttillhörighet förbjudet.

Man födds in i sin kast och gifter sig inom det samt förbli där genom hela livet.

När kvinnan gifter sig  övegår hon till sin mans familj och blir kvar där även om mannen skulle avlida.

Olika yrken förknipas men olika kast, som t ex Präster (Brähmana), Krigare (Kshatriya), Bönder (Vaishya)  och Tjänare (ShUdra)...Det finns ca 2200 kaster.

Bara människor i födda i krigarkasten kan ursäktas att döda och då bara i samband med att försvara sitt territorie.

Utanför systemet finns de kastlösa. De har de sämsta förutsättningarna.

Man tilhör den kast som man har förtjänat enligt Karma genom hur man levat sin tidigare liv. Därför anser man inte att det är orättvist att ha födds till en viss kast eftersom man förtjänat det själv genom sina tidigare handlingar. Man umgås snävt inom sin kast.

Kvinnor utgör de dagliga riterna i hemmet. Tidigare var mord på flickebarn vanliga men är nuförtiden starkt fördömt i Indisk lag.

Pricken på pannan, särskilt hos kvinnor visar att personen är Hinduer. Den färgade pricken symboliserar även det tredje ögat; ögat som ser inåt mot Gud. Ogifta kvinnor brukar ha en svart prick och gifta kvinnor har istället ett rött streck vid hårbotten.

Enligt hinduismen är det inte lämpligt att äta kött vilket gör att många är vegetarianer. Dettä för respekt för allt levande väsen. Allt liv är heligt. Kon är ett heligt djur och man äter absolut inte nöttkött! Många hinduer äter fisk, ägg  och kött men inte nötkött.

Gudinnor har en framträdande plats inom Hinduismen. Gudinnan Devi är mycket dyrkad. Varje Hinduisk Gud har en gemål; en gudinna som representerar just den Guds livsenergi.

Hinduismen är tolerant mot andra religoner och eftersträvar inte att sprida sin tro.

Inom Hinduismen anser man att det finns flera sanningar.

Sedan 1800 talet finns det ett antal reformhinduiska rörelser som däremot aktivt uppmuntrar konversion som t ex Hare Kristna rörelsen.

 

Teosofiska Samfundet grundares år 1875 och anser att utvecklingen alltid går uppåt samt att människor inte kan återfödas som djur. Dess väldsbild har t ex under 1900 talet påverkat New Age rörelsen och  kollektivet Findhorn.

Mahatma Gandhi - en ledande gestalt inom Indiens självständighetskamp på 1900-talet gjorde mycket för de kastlösa och försökte förbättra deras livssituation. Han kallade de kastlösa  för harijans (Guds barn), eller som de hetter idag: Daliter.

Ur Hinduismen utgick buddhismen. ( Bonniers Compact Lexikon 1998)

Det finns en lista över de olika religioner/riktningar i Indien efter delstad och befolkningandel fr 1991 i Wikipedia. Hinduismen är den mest spridda religionen i Indien och innefattar  ca 82% av alla religioner i landet.

Vill du veta mera så kan du  t ex Googla: "Religioner i världen"--"Lista över trosuppfattningar efter antalet bekännare"--"Världerns största trosuppfattningar"--"Hinduism". (Texter ur: Wikipedia-Den fria encyklopedin).

Lite kort om Hinduism

Denna sida är inte klar.