Lite kort om Islam

Denna sida är inte klar.

Lite kort om Islams troslära (Sunniislam och Shiaislam)

Det finns ca 1,5 miljarder människor i världen som bekänner Islam och av dessa ca 500 000 ( Sunnimuslimer+Shiamuslimer) i Sverige enligt Nämnden för Statligt stöd för Trossamfund i Sverige (2014). 

Sedan finns det muslimer som inte är registerad i ngn Trosamfund samt utbrytargrupper precis som det finns inom Kristendomen. Det finns dessutom islamistiska terrorgrupper som t ex al-Shabaab samt militanta grupper som t ex Islamiska staten (IS) och Khorosans ledare som tilhöre tidigare al Qaidas innersta krets. Dessa anses tillhöra extremistgrupper och delar inte samma värderingar inom Islam som de traditionella muslimer (Sunni +Shia).

Islam är idag världens näst största religion efter kristendomen. Ordet Islam betyder underkastelse och lydnad som utgår från tillit och förtroende, dvs att följa Guds (Allahs) bud i Koranen, Islams heliga skrift.

Den sombekänner sig till Islam kallas muslim.

Islam består av två huvudsakliga grenar ; Sunni och Shia (Sunniter och Shiter). Delningen kom en tid efter profeten Muhammeds (år 570- 632 e.kr) bortgång pga tvister hur efterträdarna skulle tillsättas. Islam har sin ursprung i profeten Muhammeds verksamhet i Mecka och i Medina på Arabiska halvön.

Enligt den Islamiska läran fick Muhammed en uppenbarelse av ärkeengeln Gabriel ca år 610 om att bli den sista profeten. Muhammed fick då Koranen (Islams heliga skrift som är Guds ord) nedsänt till sig från himmelen. Muhammed ansågs vara en förmedlare av koranens budskap. Enligt Koranen kan inte ngt som existerar undgå att i en mening underkasta sig Guds vilja. Muslimer ser Koranen som de grundläggande källorna för Islam och betraktar Muhammed som en återskapare av Abrahams, Moses och Jesus ursprungliga troåskådning.

Muslimer tror att Gud (Allah på arabiska) är en och den enda som man bör dyrka. Allah är evig, allvetande och allsmäktig samt skall dyrkas ensam, utan mellanhänder. Gudtjänstlokalen är Moskén.

Muslimer tror även på änglar, samt på ödet (Quard), som innebär att allt sker med Allahs vilja och att Allah i förväg känner till allting. Änglar är viktiga i den islamiska trosläran. De överför uppenbarelser från Gud, prisar Gud och dokumenterar varje människans handlingar samt hämtar en människans själ vid dennes död. "Ödet" består av att Gud har full vetskap och kontroll över allt som sker.

Muslimer följer Islams fem pelare.

Det finns 5 plikter (Islams 5 pelare):

  1. Trosbekännelse (Shahadad  eller Twahid)  -beroende om sunni eller shia                    "Jag bekänner att det finns ingen Gud utöver Allah och Muhammed är  Allahs sändebud..."
  2. Tidebönen (Salah) - innebär att man vänder sig mot Mekkan i bönen, 5 ggr dagligen.
  3. Allmosan (Zakat) - att man ger till de fattiga (delar med sig) 2,5% av sin lön eller tid.
  4. Fasta (Sawam) - under ramadanmånad.
  5. Pilgrimsfärden (Haij) - att man minst en gång i livet reser till Mekka om man är frisk och har medel till detta. Resan sker under den sista månaden i det islamiska månåret. Bland ritualerna i vallfärden ingår att gå sju gånger runt kaba i Mekka.

Muslimer tror även på liv efter döden, där man hamnar antingen i paradiset eller i helvetet beroende på sina gärningar under sin livtid på jorden. ( Yawm al - Qiyamah) "Domedagen" är förutbestämd av Gud men okänd för människan. En slutlig bedömning av människors handlingar kommer att ske den yttersta dagen. För att komma til paradiset (himmelen) måste personen tror att det finns bara en Gud och det är Allah samt att Muhammed är den sista av profeterna och att Koranen är Guds ord.

Inom Islam är profeter sändebud utvalda av Gud (Allah). Koranen nämner ett flertal personer betraktade som profeter inom Islam, bland dem Adam, Noa, Abraham, Moses och Jesus.

Den Heliga skriften Koranen är given från Allah till Muhammed och har inte genom tiderna ändrad av människan.

Utöver Koranen finns det Islamisk lag, Rättsläror som Familjerätten, Arvslagar mm.

Rättsläror delas i fem typer av läror:

  1. Påbjudna läror (fard eller wajib)
  2. Rekommenderade (mandub)
  3. Neutrala (mubah)
  4. Otillåtna (makruh)
  5. Absolut förbjudna (haram)

Sharialagar som är Islams religiösa lag beskriver de yttre levnadsregler för de troende. All material i Sharialagarna kan på ett eller annat sätt härledas till Koranen.

Koranen innehåller 6200 verser och av dessa är ca 350 lagtexter och 30 av dessa lagtesxter handlar om brott och straff.

I västvärlden översätts "Jihad" till det "Heliga kriket" vilket muslimer menarär inte synonyma utan två olika typer av "strävan att anstränga sig Guds (Allahs) hösta trävan".

1) Stora Jihad (Jihad akbar): Kampen mot sin indre onska, egoism och rädsla samt strävan att     bli en god muslim som gör gott och lever i fred och harmoni.

2) Lilla Jihad (Jihadasghar): Kamppen mot orättvisor i samhället/nationen som enbart kan gå      över till försvarskrig när alla andra försök till fredslig lösning misslyckas.

Kvinor bör täcka sitt hår och det finns olika klädskoder för detta i de olika troslärorna inom Islam.

De flesta muslimer finns i Arabländerna, Nordafrica, Melanöstern, Iran, Indonesien, Indien Pakistan, Bangladesh, de centralasiatiska rebublikerna och i mellersta Africa.

Vill du veta mera om Islam och dess helgadar så kan du T ex Googla : "Religioner i världen" --"Lista över trosuppfattningar efter antalet bekännare"--"världens största trosuppfattningar"--"Islam"...Den ordningen... (Texter ur Wikipedia - Den fria encyklopedin)