Lite kort om Kristendom

Kristendomen kom ca 200 år efter kristus och bildades av olika sekter och samlingar samt av judisk-kristna och grekisk-kristna samlingar. Den grundar sig på Jesus Kristus, hans person, gärning och förkunnelse.

Kristendomen växte fram i Palestinajudendomens grund och spreds sig över Västerlandet. Kristendomen är monoteistisk, men framställs som treenig (Fader, Sonen och den Heliga Ande).Grundtanken är frälsningen genom Jesus död, tron på Guds kärlek och ett evigt liv. Viktigaste sakrament är dopet och nattvarden. Urkund är Bibeln. Kristendomen blev statsreligion i Romerska riket ca år 380 e.kr. Kyrkan delades sedan i en (romersk) katolsk och en (grekisk) ortodox del år 1054 e.kr. (Bonniers Compact Lexikon 1998)

Därmed uppståd den Katolska och Ortodoxa kyrkan samt den Protestantiska kyrkan som är är idag den vanligaste Svenska kyrkan.

Protestanterna delades i sin tur i Lutherianer och reformerta.

Kristendomen är den största religionen i hela världen. Antalet bekännare i hela världen (2014): ca 2,3 Miljarder. Kristendomen är utbredd främst i Europa, Nord-och Sydamerika samt Australien.

Kristendomen innefattar Jesus egen undervisning och evangelier samt hans lärljungarnas evangelier.

De olika lärljungarna såg på Jesus som Messias och Herren och Guds son. Deras läran om Jesu lära spreds i form av " Nya Testamentet".

Kristna anser att Jesus Kristus  är den utlovade Messias; Guds son, som har befriat mänskligheten. Samt att hans ankomst fullbordade Messiasprofetiorna som går att läsa i "Gamla Testamentet".               Se vid behov:              Psalm 22, Jesaja 53.

Kristna tror att alla syndare kan bli försonade med Gud genom Jesus död och uppståendelse. De kan erhålla nåd samt få löftet om evigt liv. Jesus Kristus har återgett oss den möjligheten genom gudomlig nåd.

Jesus verksamhet består av predikan, liknelser, budskap, mirakel och gärningar samt sälva dopet som ger bevis på vårt tro.

Det tidigare gamla förbundet som slöts på Sinai när Gud gav lagen (De 10 guds budord) till Judarna ersatts nu i och med Jesu död på korset med ett nytt förbund mellan Gud och människor som bekänner Jesus som Herre. Jesus död blev därför ett syndaoffer för alla som tror på Jesus.

Färsling beskriver hur människan räddas till kropp och själ från all synd och all lidande, samt död till ett evigt liv i gemenskap med Gud i himmelen eller på en paradis på jorden. Denna räddning sker genom att Jesus dog för våra synder och uppstod igen.

Färslingen består av själva dopet, nattvarden och våra gärningar under vårt liv och själva färslingen kommer att fullbordas på den yttersta dagen.

Färslingen utgår till alla som tror på Jesus Kristus och som låter sig döpas i hans namn. Därefter är det genom Guds nåd som människan kan räddas och få evigt liv.

De flesta Kristna tror på Treenighetsläran som är en sorts Gudsföreställning: Att Gud är en enda till sitt väsen men samtidigt "tre personer" : Fader + Son + Anden .

Treenighetsläran förnekas av några kristna rörelser som T ex. Jehovas Vitnen (www.jw.org), Jesu Kristna kyrka m fl. Den kritiseras även av Islam och Judendom.

Bibeln är de Kristnas heliga skrift och den är delad i två delar: dels till "Gamla Testamentet" och dels till "Nya Testamentet".

Gamla Testamentet handlar om världrens uppkomst, om Guds ord och budord, om det Judiska folkets historia samt om profetior om vad som skall komma och ske (eller som redan har skett).

Det nya Testamentet handlar om Jesus liv och förkunnelse. De första Kristna samlingarnas tillväxt och utbredning i det romerska riket.

Bibeln är därmed en samling av olika böcker som har tillkommit under en lång tidsperiod av ca 900 år; från ca år 800 f.kr. till ca år 130 e.kr.

Söndagen är heldagen för det flesta kristna och den har ett viktigt symbolvärde eftersom Jesu uppståendelse anses ha ägt rum just på en söndag.

Men det finns undantag: T ex. Sjundedagens Adventisterna och ett fåtal andra trossamfund i världen som firar veckans huvudgudtjänst på Lördagen istället, därför att de anser att det Judiska Sabbatsbudet även skulle åligga Kristna med ice-judisk bakgrund.

Vill Du veta/läsa mera om Kristendomen så kan Du T ex Googla : "Religioner i världen"--"Lista över trosuppfattningar efter antalet bekännare"--"Världens största trosuppfattningar"--"Kristendom". I den ordningen. (Texter ur Wikipedia-Den fria encyklopedia)