Religionsfriheten i Sverige

När man Googlar om Religionsfriheten i Sverige kan man b la hitta Egeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Där finns det att läsa om Tanke- och religionsfrihet.

Där står det att "Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samhetsfrihet och religionsfrihet.

Där går det även att läsa om de olika rättihgeterna enligt Europakonventionen och FN:s konvention m .fl.

"Religionsfriheten innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning samt att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskild utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudtjänst och religiösa sedvänjor"...

"Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom Lag".

"Elingt Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan friheten att utöva sin religion inskränkas endast om inskränkningen är föreskriven i Lag och är nödvändig i demokratisk samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, häsla och moral samt andras fri-och rättigheter"...

"Inskräkningarna får inte heller tillämpas på ett  diskriminerande sätt".

"Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen"...

Se mera v.b på Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.